Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΜΑΣ ΌΡΟΥΣ
Είμαστε τα Οράματα (“εμείς”, “εμάς”).
Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο http://www.oramata.gr (ο “Ιστότοπος”), καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες που παραπέμπουν ή παραπέμπουν σε αυτούς τους νομικούς όρους (οι “Νομικοί Όροι”) (συλλογικά, οι “Υπηρεσίες”).


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
Οι παρόντες Νομικοί Όροι συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (“εσείς”), και αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Νομικούς Όρους. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΆ Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΌΨΕΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗ ΧΡΉΣΗ.
Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στις Υπηρεσίες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβαίνουμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων νομικών όρων από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” των παρόντων Νομικών Όρων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Νομικούς Όρους για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Νομικούς Όρους με τη συνεχή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία ανάρτησης των αναθεωρημένων Νομικών Όρων.


Οι Υπηρεσίες προορίζονται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στις Υπηρεσίες.
Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Νομικών Όρων για το αρχείο σας.
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
2. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ
4. ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
6. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ
7. ΆΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆΣ
8. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ
9. ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ
10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ
11. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13. ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
14. ΛΉΞΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ
15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΈΣ
16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ
17. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
18. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
19. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ
21. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ
22. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ
23. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ
24. ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ
25. ΔΙΑΦΟΡΑ
26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς ή θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι.
Οι Υπηρεσίες δεν είναι προσαρμοσμένες ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), κ.λπ.), επομένως, εάν οι αλληλεπιδράσεις σας θα μπορούσαν να υπαχθούν σε τέτοιους νόμους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα παραβίαζε τον νόμο Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
2. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
Η πνευματική μας ιδιοκτησία
Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο αδειούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, των βάσεων δεδομένων, των λειτουργιών, του λογισμικού, των σχεδίων ιστοτόπων, του ήχου, του βίντεο, του κειμένου, των φωτογραφιών και των γραφικών στις Υπηρεσίες (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”), καθώς και των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των λογότυπων που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”).
Το Περιεχόμενο και τα Σήματά μας προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού) και από συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.
Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στις ή μέσω των Υπηρεσιών “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εσωτερικό επιχειρηματικό σκοπό μόνο.
Η χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς
Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παρακάτω ενότητας “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ”, σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης:
να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και
να κατεβάζετε ή να εκτυπώνετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κανονικά πρόσβαση. αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα ή αλλού στους Νομικούς μας Όρους, κανένα μέρος των Υπηρεσιών και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να αναρτηθεί, να προβληθεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να παραχωρηθεί με άδεια ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια μας.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα ή σε άλλα σημεία των Νομικών μας Όρων, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: Εάν ποτέ σας χορηγήσουμε την άδεια να αναρτήσετε, αναπαραγάγετε ή προβάλλετε δημοσίως οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε ως ιδιοκτήτες ή δικαιοπάροχους των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων και να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας εμφανίζεται ή είναι ορατή κατά την ανάρτηση, αναπαραγωγή ή προβολή του Περιεχομένου μας.
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.
Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Νομικών μας Όρων και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί αμέσως.
Οι υποβολές και οι συνεισφορές σας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα και την ενότητα “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ” πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσετε τα (α) δικαιώματα που μας παρέχετε και (β) τις υποχρεώσεις που έχετε όταν δημοσιεύετε ή μεταφορτώνετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών.
Υποβολές: Στέλνοντάς μας απευθείας οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, πρόταση, ιδέα, ανατροφοδότηση ή άλλη πληροφορία σχετικά με τις Υπηρεσίες (“Υποβολές”), συμφωνείτε να μας εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εν λόγω Υποβολή. Συμφωνείτε ότι θα είμαστε κύριοι αυτής της Υποβολής και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης της
και διάδοση για κάθε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.
Συνεισφορές: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσκαλούν να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορείτε να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, μουσικής, γραφικών, σχολίων, κριτικών, προτάσεων αξιολόγησης, προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (“Συνεισφορές”). Οποιαδήποτε Υποβολή που δημοσιεύεται δημοσίως θεωρείται επίσης ως Συνεισφορά.
Αντιλαμβάνεστε ότι οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και ενδεχομένως μέσω ιστότοπων τρίτων.
Όταν αναρτάτε Συνεισφορές, μας παραχωρείτε άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός σας, των εμπορικών σημάτων και των λογότυπων): Με την ανάρτηση οποιωνδήποτε Συνεισφορών, μας παραχωρείτε ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, αιώνιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης: να χρησιμοποιείτε, να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να διανέμετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε, να δημοσιεύετε, να μεταδίδετε, να επανατιτλοφορείτε, να αποθηκεύετε, να εκτελείτε δημοσίως, να προβάλλετε δημοσίως, να αναδιαμορφώνετε, να μεταφράζετε, να αποσπάτε (εν όλω ή εν μέρει) και να εκμεταλλεύεστε τις Συνεισφορές σας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας, του ονόματος και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο, να προετοιμάζετε παράγωγα έργα ή να ενσωματώνετε σε άλλα έργα τις Συνεισφορές σας και να παραχωρείτε υποάδειες για τις άδειες που χορηγούνται στην παρούσα ενότητα. Η χρήση και η διανομή μας μπορεί να γίνει σε οποιεσδήποτε μορφές μέσων και μέσω οποιωνδήποτε διαύλων μέσων.
Η παρούσα άδεια περιλαμβάνει τη χρήση από εμάς του ονόματός σας, της επωνυμίας της εταιρείας σας και της επωνυμίας franchise, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, λογότυπων και προσωπικών και εμπορικών εικόνων που παρέχετε.
Είστε υπεύθυνοι για ό,τι δημοσιεύετε ή ανεβάζετε: Αποστέλλοντάς μας Υποβολές ή/και αναρτώντας Συνεισφορές μέσω οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή καθιστώντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες μέσω των Υπηρεσιών συνδέοντας το λογαριασμό σας μέσω των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας κοινωνικής δικτύωσης, εσείς:
επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τις “ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ” και δεν θα δημοσιεύετε, στέλνετε, δημοσιεύετε, μεταφορτώνετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών καμία Υποβολή ούτε θα δημοσιεύετε οποιαδήποτε Συνεισφορά που είναι παράνομη, παρενοχλητική, μισητή, επιβλαβής, δυσφημιστική, άσεμνη, εκφοβιστική, καταχρηστική, με διακρίσεις, απειλητική για οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα, σεξουαλικά ρητή, ψευδής, ανακριβής, παραπλανητική ή παραπλανητική:
στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείται από κάθε ηθικό δικαίωμα για οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή ή/και Συνεισφορά,
εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή ή/και Συνεισφορά είναι πρωτότυπη για εσάς ή ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές ή/και Συνεισφορές και ότι έχετε πλήρη
εξουσία να μας παραχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε σχέση με τις Υποβολές ή/και τις Συνεισφορές σας: και
εγγυάστε και δηλώνετε ότι οι Υποβολές ή/και οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές και/ή τις Συνεισφορές σας και συμφωνείτε ρητά να μας αποζημιώσετε για όλες τις απώλειες που ενδέχεται να υποστούμε λόγω της παραβίασης (α) της παρούσας ενότητας, (β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή (γ) της ισχύουσας νομοθεσίας.
Μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε το Περιεχόμενό σας: Αν και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε οποιαδήποτε Συνεισφορά, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ή να επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε Συνεισφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας θεωρούμε ότι η εν λόγω Συνεισφορά είναι επιβλαβής ή παραβιάζει τους παρόντες Νομικούς Όρους. Εάν αφαιρέσουμε ή επεξεργαστούμε οποιεσδήποτε τέτοιες Συνεισφορές, ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σας αναφέρουμε στις αρχές.
Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε ανατρέξτε αμέσως στην ενότητα “ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ” παρακάτω.
3. ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ
Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις- (2) θα διατηρείτε την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και θα ενημερώνετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες εγγραφής, εφόσον είναι απαραίτητο: (3) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Νομικούς Όρους- (4) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε- (5) δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script ή με άλλο τρόπο- (6) δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό- και (7) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
Εάν παρέχετε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους τους).
4. ΕΓΓΡΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε να κρατήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το εν λόγω όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο.
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς.
Ως χρήστης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην:
Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
Να εξαπατάτε, να εξαπατάτε ή να παραπλανάτε εμάς και άλλους χρήστες, ιδίως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
Να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.
Να δυσφημίζετε, να αμαυρώνετε ή να βλάπτετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τις Υπηρεσίες.
Χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο. Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή να υποβάλετε ψευδείς αναφορές για κακοποίηση ή κακή συμπεριφορά. Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες.
Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και του spamming (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), το οποίο παρεμποδίζει την απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέρος ή τροποποιεί, βλάπτει, διαταράσσει, αλλοιώνει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιουδήποτε data mining, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
Να διαγράψετε την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
Προσπαθείτε να υποδυθείτε άλλον χρήστη ή πρόσωπο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
Ανεβάζετε ή μεταδίδετε (ή επιχειρείτε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών γραφικών
ανταλλαγής (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies ή άλλες παρόμοιες συσκευές (που μερικές φορές αναφέρονται ως “spyware” ή “παθητικοί μηχανισμοί συλλογής” ή “pcms”).
Να παρεμβαίνετε, να διαταράσσετε ή να δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
Να παρενοχλείτε, να ενοχλείτε, να εκφοβίζετε ή να απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε εσάς.
Προσπαθείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα των Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών.
Αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών.
Εκτός από το αποτέλεσμα της συνήθους χρήσης μηχανής αναζήτησης ή προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, να χρησιμοποιείτε, να εκκινείτε, να αναπτύσσετε ή να διανέμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε spider, robot, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ή να χρησιμοποιείτε ή να εκκινείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο script ή άλλο λογισμικό.
Να χρησιμοποιείτε αντιπρόσωπο αγορών ή αντιπρόσωπο αγορών για να κάνετε αγορές στις Υπηρεσίες.
Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προφάσεις.
Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε προσπάθειας ανταγωνισμού μαζί μας ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
6. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσκαλούν να συνομιλείτε, να συνεισφέρετε ή να συμμετέχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και ενδέχεται να σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργείτε, να υποβάλλετε, να αναρτάτε, να προβάλλετε, να μεταδίδετε, να εκτελείτε, να δημοσιεύετε, να διανέμετε ή να μεταδίδετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, “Συνεισφορές”). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε Συνεισφορές μεταδίδετε μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή ηθικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τις Υπηρεσίες και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
Διαθέτετε τη γραπτή συγκατάθεση, αποδέσμευση και/ή άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στις Συνεισφορές σας για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, λαγνικές, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές ή άλλως επιλήψιμες (όπως καθορίζεται από εμάς).
Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για να παρενοχλήσουν ή να απειλήσουν (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και για να προωθήσουν τη βία κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ανθρώπων.
Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή άλλως που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ή δεν παραπέμπουν σε υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Νομικών Όρων ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.
Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Νομικούς Όρους και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
7.
ΆΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆΣ
Με την ανάρτηση των Συνεισφορών σας σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, μας παραχωρείτε αυτόματα, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε, ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, αιώνιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, κοινοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, δημοσίευσης, μετάδοσης, επανατιτλοποίησης, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, προσωρινής αποθήκευσης, δημόσιας εκτέλεσης,
δημόσια προβολή, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, μετάδοση, απόσπασμα (εν όλω ή εν μέρει) και διανομή των εν λόγω Συνεισφορών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο, και να προετοιμάζει παράγωγα έργα ή να ενσωματώνει σε άλλα έργα τις εν λόγω Συνεισφορές, καθώς και να χορηγεί και να εξουσιοδοτεί υποάδειες των ανωτέρω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε μορφή μέσων και μέσω οποιουδήποτε καναλιού μέσων.
Η παρούσα άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία είναι γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον και περιλαμβάνει τη χρήση από εμάς του ονόματός σας, της επωνυμίας της εταιρείας σας και της επωνυμίας franchise, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, λογότυπων και προσωπικών και εμπορικών εικόνων που παρέχετε. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν διεκδικηθεί με άλλο τρόπο στις Συνεισφορές σας.
Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή των Υπηρεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στις Υπηρεσίες και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από κάθε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.
Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαζόμαστε, να διορθώνουμε ή να τροποποιούμε με άλλο τρόπο οποιεσδήποτε Συνεισφορές, (2) να επανακατηγοριοποιούμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές για να τις τοποθετούμε σε πιο κατάλληλες θέσεις στις Υπηρεσίες και (3) να προ-ελέγχουμε ή να διαγράφουμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.
8. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΈΣ
Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στις Υπηρεσίες για να αφήνετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι με το πρόσωπο/την οντότητα που αξιολογείται- (2) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν προσβλητικές βωμολοχίες ή υβριστικές, ρατσιστικές, προσβλητικές ή μισαλλόδοξες εκφράσεις- (3) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορές διακρίσεων με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία, (4) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες- (5) δεν θα πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές- (6) δεν θα πρέπει να βγάζετε συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα της συμπεριφοράς- (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις- και (8) δεν μπορείτε να οργανώνετε εκστρατεία που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.
Μπορούμε να αποδεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγξουμε τις κριτικές ή να διαγράψουμε τις κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές ως επιλήψιμες ή ανακριβείς.
Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιουδήποτε από τους
θυγατρικών ή συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κριτική ή για οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε κριτική. Με τη δημοσίευση μιας κριτικής, με το παρόν μας παραχωρείτε ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με οποιοδήποτε μέσο, προβολής, εκτέλεσης και/ή διανομής όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με την κριτική.
9. ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν (ή να σας αποστέλλονται μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες (“Ιστοσελίδες τρίτων”), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους (“Περιεχόμενο τρίτων”). Οι εν λόγω Ιστοσελίδες Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται από εμάς ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών ή για το Περιεχόμενο Τρίτων που δημοσιεύεται, διατίθεται ή εγκαθίσταται από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων πολιτικών των Ιστοσελίδων Τρίτων ή του Περιεχομένου Τρίτων ή που περιέχονται σε αυτές. Η συμπερίληψη, η παραπομπή σε συνδέσμους ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε Περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την υποστήριξή τους από εμάς.
Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Νομικοί Όροι δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τις Υπηρεσίες ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τις Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστοτόπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοτόπων και από άλλες εταιρείες, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον εκάστοτε τρίτο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων και μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ή βλάβη που θα σας προκληθεί σε σχέση με ή που θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με Ιστοσελίδες Τρίτων.
10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ
Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές των Υπηρεσιών, όπως διαφημίσεις στην πλαϊνή γραμμή ή διαφημιστικά banner. Εμείς απλώς παρέχουμε το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.
11. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες για παραβιάσεις των παρόντων Νομικών Όρων, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την αποκλειστική μας κρίση και χωρίς περιορισμό, να αρνούμαστε, να περιορίζουμε την πρόσβαση, να περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούμε (στο βαθμό που αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από τις Υπηρεσίες ή να απενεργοποιούμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που έχουν υπερβολικό μέγεθος ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας- και (5) να διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες κατά τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.
12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στις Υπηρεσίες, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Νομικούς Όρους. Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στην Ελλάδα, τότε μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης των Υπηρεσιών, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα και συναινείτε ρητά στη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στην Ελλάδα.
13. ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω (“Ειδοποίηση”). Αντίγραφο της Ειδοποίησής σας θα αποσταλεί στο πρόσωπο που ανήρτησε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για αποζημίωση εάν κάνετε ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις σε μια Ειδοποίηση. Συνεπώς, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το υλικό που βρίσκεται στις Υπηρεσίες ή συνδέεται με αυτές παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.
14. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ
Οι παρόντες Νομικοί Όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΌΡΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ IP), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΧΎΟΝΤΟΣ ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΣΑΣ
Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΑΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ.
Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άσκησης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.
15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΈΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε το περιεχόμενο των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση.
Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στις Υπηρεσίες μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής των Υπηρεσιών. Τίποτα στους παρόντες Νομικούς Όρους δεν θα ερμηνεύεται ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τις Υπηρεσίες ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.
16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ
Οι παρόντες Νομικοί Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αποκλείεται ρητά η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας διαμονής σας. και εσείς συμφωνείτε να υποταχθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της A0nva, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να εγείρετε αξίωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας για την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τους παρόντες Νομικούς Όρους στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.
17. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
Δεσμευτική διαιτησία
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών στους παρόντες Νομικούς Όρους θα επιλύεται από έναν διαιτητή ο οποίος θα επιλέγεται σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας και εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας με έδρα το Στρασβούργο, και οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαιτησίας, και των οποίων η υιοθέτηση της παρούσας ρήτρας συνιστά αποδοχή. Η έδρα της διαιτησίας θα είναι η ΑΟΝΝΑ, Ελλάδα. Η γλώσσα της διαδικασίας θα είναι η EnviKá. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το δίκαιο της Ελλάδας.
Περιορισμοί
Τα µέρη συµφωνούν ότι η διαιτησία περιορίζεται στη διαφορά µεταξύ των µερών χωριστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν πρέπει να ενώνεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία: (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να διαιτητεύεται σε βάση συλλογικής αγωγής ή να χρησιμοποιούνται διαδικασίες συλλογικής αγωγής και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με δήθεν αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Εξαιρέσεις από τη διαιτησία
Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη δεσμευτική διαιτησία: (α) οποιεσδήποτε Διαφορές που αποσκοπούν στην επιβολή ή την προστασία, ή σχετικά με την εγκυρότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Μέρους- (β) οποιεσδήποτε Διαφορές που σχετίζονται ή προκύπτουν από ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση- και (γ) οποιεσδήποτε αξιώσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Εάν η παρούσα διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα Μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε Διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομο ή ανεφάρμοστο και η εν λόγω Διαφορά θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ως δικαιοδοσία ανωτέρω, και τα Μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.
18. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
19. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ V ΘΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΚΆΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΕΣΆΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ.
ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ (1) ΛΆΘΗ, ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈΣ ΒΛΆΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, (5) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΙΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, ΚΑΙ/Ή (6) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΔΊΔΕΤΑΙ Ή ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΈΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.
20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ
ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΊ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΕΣ, ΈΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΚΕΡΔΏΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΩΝ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.
21. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ
Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, από οποιονδήποτε τρίτο που οφείλεται ή προκύπτει από: (1) τις Συνεισφορές σας, (2) τη χρήση των Υπηρεσιών, (3) την παραβίαση των παρόντων Νομικών Όρων, (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Νομικούς Όρους, (5) την παραβίαση από μέρους σας των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (6) οποιαδήποτε ανοικτή επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Υπηρεσιών με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω των Υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.
22. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ
Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στις Υπηρεσίες για τους σκοπούς της διαχείρισης της απόδοσης των Υπηρεσιών, καθώς και δεδομένα που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων, και με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή αλλοίωση τέτοιων δεδομένων.
23. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ
Η επίσκεψη των Υπηρεσιών, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών συνιστούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις Υπηρεσίες, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η εν λόγω επικοινωνία πρέπει να είναι γραπτή. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή από πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.
24. ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ
Εάν οποιοδήποτε παράπονο μαζί μας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με τη Μονάδα Υποστήριξης Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτών του Τμήματος Καταναλωτικών Υποθέσεων της Καλιφόρνιας στη διεύθυνση 1625
North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα (800) 952-5210 ή (916) 445-1254.
25.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Οι παρόντες Νομικοί Όροι και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Νομικών Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Νομικοί Όροι ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδυναμία δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος διάταξης των παρόντων Νομικών Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Νομικούς Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή πρακτορείας μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Νομικών Όρων ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Νομικοί Όροι δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Νομικών Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση των παρόντων Νομικών Όρων.
26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Προκειμένου να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση